Organizácie a riadenie

Modul ORGANIZÁCIA A RIADENIE obsahuje organizačné a riadiace štruktúry, ktoré sú významnou a všadeprítomnou súčasťou Qi. Organizačná štruktúra vyjadruje hierarchické usporiadanie organizačných jednotiek v rámci organizácie, kde organizačnou jednotkou môže byť napr. podnik, závod, divízia, dielňa, sklad, pobočka, predajňa, pracovné miesto atď. Riadiaca štruktúra umožňuje hierarchické usporiadanie pracovných miest organizácie. Vyjadruje vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi pracovnými miestami organizácie a spravidla sa len čiastočne prekrýva s organizačnou štruktúrou spoločnosti. Na riadiacu štruktúru organizácie priamo nadväzujú funkcie napr. pre personálne plánovanie alebo je využitá v rámci operatívneho riadenia - úkolovania, ktoré obsahuje nástroje pre operatívne zadávanie a sledovanie plnenia úloh. Ale úlohy môžu v Qi vznikať aj na základe obchodných prípadov, zákaziek, projektov, marketingových akcií alebo tiež na základe pracovných porád. Pre plánovanie pracovných porád, tvorbu zápisov a rozdelenie úloh vzniknutých na týchto poradách je pripravený rad výkonných funkcií. Súčasťou ponuky každého užívateľa môže byť komplexný zoznam úloh s väzbou na plánovacie kalendáre.