Projektové riadenie

Integrálnou súčasťou informačného systému Qi je modul PROJEKTOVÉ RIADENIE. Vďaka integrácii do systému je možné okamžite projektovo riadiť všetky činnosti a zdroje v informačnom systéme. Obsahuje pohľady na všetky evidované zdroje t.j. osoby, pracoviská, technické prostriedky, materiál. Ďalej pohľady na jednotlivé projekty a čiastkové úlohy (akcie). Vytvára prepojenie kapacít jednotlivých zdrojov v rámci projektu a optimalizáciu ich využitia. K dispozícii sú Ganttove grafy a diagramy čerpania kapacít zdrojov v čase a grafické prehľady kapacít.