Cenové kalkulácie

Na základe technického popisu výrobku a užívateľom voľne definovaných kalkulačných vzorcov umožňuje počítať kalkulačné ceny jednotlivých výrobkov. Súčasťou kalkulačného vzorca môže byť neobmedzené množstvo kalkulačných veličín, z ktorých niektoré sú preddefinované ako napr. materiál, mzda, kooperácia, polotovar, čas prípravy celkom, čas kusový celkom, atď.