Operatívne riadenie výroby

Modul OPERATÍVNE PLÁNOVANIE VÝROBY umožňuje zostaviť plán výroby len na základe potreby materiálu, bez započítania kapacít jednotlivých pracovísk alebo naopak na základe potreby materiálu a aj kapacít jednotlivých pracovísk. Výpočet zohľadňuje okrem iného priority zákaziek a výrobné dávky. Plánovanie výroby metódou kritickej cesty umožňuje zostaviť plán výroby na základe potreby materiálu a kapacity jednotlivých pracovísk. Pri výpočte sa berie ohľad na poradie jednotlivých operácií, možné súbehy operácií na viacerých pracoviskách, výrobné dávky, priority zákaziek atď. Do plánu je možné zahrnúť aj rozpis kooperácií na jednotlivých kooperačných partnerov vrátane cien a termínov dodaní. Dielenské plánovanie a dielenské riadenie výroby umožňuje úkolovanie až na jednotlivých pracovníkov a sledovanie plnenia zadaných úloh na základe výkazov práce. Ďalej umožňuje efektívne riadiť materiálové toky prebiehajúce medzi výrobou a skladmi, alebo sledovať fronty operácií na jednotlivých pracoviskách.

 

Z prijatých objednávok je možné vytvárať výrobné zákazky tak, že do výrobnej zákazky sa prenesú všetky položky jednej alebo viacerých vybratých objednávok, ktoré obsahujú výrobok. Je možné vytvoriť aj viac zákaziek z jednej objednávky. Pre zákazku je možné zobraziť zoznam potrebného materiálu, celkové nároky na kapacity a ďalšie prehľady v závislosti na rozsahu výrobnej dokumentácie. Vykazovanie operácií je možné vykonávať nie len bežnými postupmi, ale napr. aj pomocou čiarových kódov. Vykazovanie operácií vo výrobe je možné vykonávať tak, že sa jednoduchým spôsobom sníma napr. osobné číslo zamestnanca, následne označenie požadovanej operácie a doplní sa vykazované množstvo. Takto sa dosahuje podstatná eliminácia chýb pri zbere dát z výroby, ktoré inak rozhodujú o oneskorení pohľadu na reálny stav výroby oproti plánovanému stavu.

 

Tok materiálu, polotovarov a výrobkov medzi internými pracoviskami či kooperujúcimi miestami je riadený na základe výrobných príkazov k jednotlivým výrobným zákazkám. K dispozícii je aj celý rad funkcií pre špecifické výrobné odbory. Jednou z nich sú sortimentné tabuľky. Uplatňujú sa najmä v tých typoch výrob, kde je potrebné pracovať napr. s tzv. veľkostnými sortimentmi, farbami alebo dezénmi výrobkov. Typickými užívateľmi sú textilné podniky. Položky vybratých dokladov ako napr. objednávok či dodacích listov je možné plniť vo forme tabuliek, keď napr. na jednej osi sú zobrazené veľkosti, v druhej farby alebo použité materiály. Do jednotlivých buniek tabuľky sa potom vpisuje požadované množstvo. Samozrejmosťou je aj tlač v tabuľkovom tvare.