Qi Start Edition

Qi Start Edition

Qi start edition- predstavuje cenovo zvýhodnenú konfiguráciu informačného systému Qi, ktorá svojim zložením pokrýva činnosti užívateľa systému spojené s riadením dynamickej spoločnosti a súčasne minimalizuje náklady spojené s obstaraním a následnou prevádzkou informačného systému.


Všeobecne je informačný systém Qi určený pre stredný segment trhu. Qi start edition je konfigurácia
informačného systému Qi, ktorá môže byť využívaná menšími zákazníkmi, ktorí ocenia predovšetkým možnosť využívať všetky výhody veľkého systému, ako aj zákazníkmi väčšími, pre ktorých je Qi start edition odrazovým mostíkom pre komplexnú implementáciu informačného systému Qi v ich organizácii.

Možnosti Qi start edition

Qi start edition diagram

Qi start edition umožňuje organizáciám už od začiatku, pracovať s perspektívnym systémom, ktorý následne šetrí veľké množstvo investícií tým, že organizácia využívajúca Qi start edition nie je nútená zmeniť informačný systém v prípade svojho rastu. Neskoršie rozširovanie informačného systému nie je žiadnym spôsobom obmedzené a je závislé iba na požiadavkách zákazníka. Ten môže zvyšovať nielen počet užívateľských licencií, ale môže svoj informačný systém jednoducho dopĺňať o ďalšie aplikačné funkcie, a to jednoduchým výberom požadovanej funkčnosti z ponuky už existujúcich funkcií informačného systému Qi.

Užívateľ môže ovládať systém Qi alebo prostredníctvom štandartného klienta, (pracujúceho pod operačnými systémami Microsoft Windows) alebo pomocou internetového prehliadača (napr. Mozilla). Prístup cez internetový prehliadač je súčasťou Qi start edition a je zabezpečený vďaka Internet konektoru, a to bez potreby ďalšieho programovania špeciálnej aplikácie zabezpečujúcej bezpečný prístup k dátam.

Vývojový nástroj Qi Builder aj pre štartovaciu verziu

Riadenie modernej spoločnosti v dnešnej dobe vyžaduje aj moderný informačný systém s integrovaným nástrojom, umožňujúcim rýchlu modifikáciu systému, ktorá je vynútená zmenami procesov prebiehajúcimi vnútri i mimo organizácie. Práve preto Qi start edition už vo svojom základe umožňuje uskutočňovať základné modifikácie systému na úrovni zmien a vytváraní obrazovkových formulárov a tlačových zostáv. Tieto zmeny možno vykonávať počas plnej prevádzky systému bez potreby odhlasovania klientov a reštartu aplikačného alebo databázového servera. Tým dochádza k výraznému zníženiu nákladov spojených s úpravou systému podľa nových potrieb organizácie. V prípade potreby možno kedykoľvek systém doplniť o plnohodnotné vývojové prostredie Qi Builder, ktoré umožní modifikovať systém tak, aby presne modeloval štruktúru organizácie a v nej prebiehajúce procesy.

 Uloženie dát

Konfigurácia Qi start edition bola navrhnutá tak, aby bolo možné systém v tejto konfigurácii prevádzkovať s databázovým strojom označovaným ako MSDE (Microsoft Data Engine), ktorý je podľa licenčnej politiky spoločnosti Microsoft poskytovaný spoločnosťou DC Concept v rámci Qi start edition zadarmo. Pretože MSDE je výkonovo obmedzený, je systém Qi navrhnutý tak, aby užívateľ mohol v prípade potreby, prejsť na plnohodnotný, výkonovo neobmedzený databázový systém Microsoft SQL Server 2000/2005. Tým, že možno využiť MSDE dochádza k ďalšej ochrane investícií zo strany užívateľa pri zavádzaní Qi start edition do organizácie.

Moduly obsiahnuté v Qi start edition

 

Rozsah aplikačnej funkčnosti Qi start edition pokrýva oblasť predaja, CRM, financií, účtovníctva a logistiky. Pri príprave koncepcie Qi start edition bol kladený dôraz na to, aby Qi start edition zahŕňal funkčnosť všeobecne nazývanú CRM (Customer Relationship Management), ktorá umožní spoločnostiam efektívne sledovať, riadiť a vyhodnocovať obchodné vzťahy s ich zákazníkmi.

 

 

Qi Start Edition obsahuje nasledujúce moduly:

 

 

Podrobný popis jednotlivých modulov je k dispozícii v nasledujúcej časti.

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

IT-PARTNER Ing.Roman Jírovec
Vrbická 1894/20
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko

rjirovec@it-partner.sk
+421 903 621 999

Skype: rjirovec

VZDIALENÝ PRÍSTUP


 


  


Vzdialená pomoc