Personalistika

Modul PERSONALISTIKA je možné rozdeliť na niekoľko častí. Základná personalistika slúži ako základná personálna evidencia. Umožňuje evidovať základné personálne dáta zamestnancov ako sú základné identifikačné údaje, adresy bydlísk, národnosti, kódy spojení, informácie o rodinných príslušníkoch, informácie o ich profesijnej použiteľnosti, osobné charakteristiky, fotografie, množstvo poznámok a mnoho ďalších. Podobné informácie je možné evidovať aj pre osoby, ktoré sú členmi iných organizácií a nefigurujú v zozname zamestnancov. Obchodná jednotka Kariérové dráhy, obsahuje funkcie, ktoré umožňujú modelovanie profesijného rozvoja osoby v rámci organizácie, t. j. vytváranie plánu zaradenia osoby na jednotlivé pracovné miesta v čase a plánu úloh súvisiacich s postupom po tejto kariérovej dráhe atď.

Opačným pohľadom na tie isté informácie je personálne plánovanie, kde je možné vytvárať plán obsadzovania jednotlivých pracovných pozícií súčasnými alebo potencionálnymi zamestnancami. Výchova a vzdelávanie umožňuje evidovať a plánovať výchovné a vzdelávacie aktivity pre jednotlivých zamestnancov s využitím databázy kurzov a školení. Je možné vytvárať plán vzdelávania vrátane odhadu finančných nákladov na jednotlivé vzdelávacie akcie. Často používanou časťou personalistiky je evidencia dochádzky.