Finančné účtovníctvo

Modul FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO vytvára podmienky pre pohodlné spracovanie účtovných dokladov. Väzba medzi účtovným zápisom a prvotným dokladom zabezpečuje nielen ich 100% vzájomný súlad, ale účtovníkovi poskytuje i komfortný pohľad na doklady na základe ktorých účtovný záznam vznikol. Účtovanie je možné do niekoľkých účtovných období súčasne, pričom obdobia nemusia nutne zodpovedať kalendárnemu roku. Do Qi start edition bol zaradený aj nástroj pre definíciu "Predkontácií" umožňujúci vytvárať definície predpokladaných účtovných vzťahov napríklad pre jednotlivé druhy dokladov, druhy tovaru, jednotlivé sklady, pokladne atď. Na ich základe systém prevádza úplné alebo čiastočné zaúčtovanie jednotlivých dokladov alebo ich častí alebo ponúka menej kvalifikovanej obsluhe možnosti zaúčtovania pripravené účtovným metodikom. Týmto nástrojom dochádza k veľkej úspore času pri tvorbe jednotlivých účtovných zápisov a ku zníženiu chybovosti pri vytváraní účtovných dokladov.