Vyhodnocovanie výroby

Modul VYHODNOCOVANIE VÝROBY disponuje funkciami pre ekonomické vyhodnocovanie jednotlivých výrobkov a zákaziek. Vykonáva porovnanie kalkulovaných a skutočných nákladov na výrobu. Ceny materiálu, polotovarov a výrobkov je možné kalkulovať na základe neobmedzeného množstva kalkulačných vzorcov, do ktorých môže vstupovať neobmedzené množstvo veličín, z ktorých niektoré sú preddefinované ako napr. materiál, mzda, kooperácia, polotovar, čas prípravy celkom, čas kusový celkom, výrobná réžia, správna réžia, réžia na pracovisko atď. Vlastné riadenie výroby je možné vykonávať v súlade s najčastejšie používanými metódami (MRP II, JIT, KANBAN, …).